Diversiteit en inclusiviteit
Zorg en welzijn

For The Love off My Skin

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
(English below)
Voor 'Voor de liefde van mijn huid' duik ik in de dagelijkse
worstelingen die ik heb met mijn lichaam. Ondanks aanzienlijk
gewichtsverlies blijf ik worstelen met het accepteren van mijn
lichaam. Elke ochtend vertrouw ik op shapewear om mijn
lichaam te modelleren tot een vorm die ik accepteer, een die
overeenkomt met maatschappelijke verwachtingen. Beïnvloed
door de beelden die ik tegenkom, geloof ik dat mijn lichaam
zonder shapewear als onaantrekkelijk of sociaal
onaanvaardbaar wordt beschouwd.
Door mijn ervaring te delen, wil ik het conventionele beeld van
schoonheid bevragen en de gedachte veranderen dat
schoonheid uitsluitend het gevolg is van genetica. Ik wil de
schoonheid van authenticiteit, veerkracht en de unieke
verhalen die elk individu met zich meedraagt, benadrukken.
Mijn werk dient als een visueel verhaal dat pleit voor een meer
inclusieve en accepterende samenleving die de veelzijdige
aspecten van menselijk bestaan waardeert buiten
conventionele schoonheidsnormen. Ik streef ernaar om over te
brengen dat schoonheid elk formaat en vorm overstijgt, en dat
het omarmen van diverse vormen en maten bijdraagt aan een
bredere, meer inclusieve definitie van schoonheid die
authenticiteit en diversiteit viert.

'For the Love of My Skin,' I delve into the daily struggles I face
with my body. Despite significant weight loss, I continue to
grapple with accepting my body. Each morning, I rely on
shaping undergarments to sculpt my body into a form I accept,
one that aligns with societal expectations. Influenced by
images I encounter, I am led to believe that my body without
shaping underwear is deemed unattractive or socially
unacceptable.
By sharing my experience, I aim to challenge the conventional
view of beauty and question the idea that beauty is solely a
result of genetics. I want to highlight the beauty in authenticity,
resilience, and the unique stories that each individual carries.
My work serves as a visual narrative advocating for a more
inclusive and accepting society that values the multifaceted
aspects of human existence beyond conventional beauty
standards. I strive to convey that beauty transcends every size
and form, and that embracing diverse forms and sizes
contributes to a broader, more inclusive definition of beauty that
celebrates authenticity and diversity."

Artist statement

(English below)
In mijn werk, confronteer ik de druk om me te voldoen aan maatschappelijke idealen van perfectie. Op basis van mijn persoonlijke ervaringen daag ik conventionele grenzen en percepties uit. Mijn creaties weerspiegelen niet alleen mijn eigen reis, maar resoneren ook met degenen die soortgelijke ervaringen delen.
Door mijn eigen ervaringen te delen, zet ik vraagtekens bij de overtuiging dat schoonheid uitsluitend door genetica wordt bepaald. In plaats daarvan benadruk ik de schoonheid die te vinden is in authenticiteit, veerkracht en de diverse verhalen die elk individu vormen. Ik ben geïntrigeerd door de paradoxen van het leven – waar schoonheid naast pijn bestaat, en kwetsbaarheid aanleiding geeft tot veerkracht. Ik leg de essentie van deze emoties vast en vertaal ze naar tastbare vormen die resoneren met de kijkers. Mijn doel is om tot nadenken te stemmen en maatschappelijke normen met betrekking tot ideale schoonheid uit te dagen.
Uiteindelijk is mijn kunst een weerspiegeling van mijn diepste gedachten en emoties – een visuele uitdrukking van de menselijke ervaring. Met mijn werk probeer ik verbindingen te bevorderen, gesprekken op gang te brengen en een blijvende indruk achter te laten.In my artistic exploration, I confront the relentless pressure to conform to societal ideals of perfection. Drawing from my personal experiences, I challenge conventional boundaries and perceptions. My creations not only reflect my own journey but also resonate with those who share similar experiences.
By sharing my own experiences, I question the belief that beauty is solely determined by genetics. Instead, I emphasize the beauty found in authenticity, resilience, and the diverse stories that shape each individual. I am intrigued by the paradoxes of life—where beauty exists alongside pain, and vulnerability gives rise to resilience. I capture the essence of these emotions and translate them into tangible forms that resonate with viewers. My goal is to provoke thought and challenge societal norms regarding ideal beauty.
Ultimately, my art is a reflection of my innermost thoughts and emotions—a visual expression of the human experience. Through my work, I seek to foster connections, ignite conversations, and leave a lasting impression.

Ambities

(English below)
Mijn eigen studio waar ik vrij kan creëren en dat ik van mijn kunst kan leven.

My own studio where I can create freely and make a living from my art.

Geleerd tijdens de studie

(English below)
Ik heb geleerd om mijn eigen gevoelens te vertrouwen en niet elk aspect te overdenken. Het benadrukt het belang van vertrouwen hebben in mijn instincten en intuïtie. Deze realisatie sluit nauw aan bij het overkoepelende thema van waar mijn project begon, het gevoel van nooit goed genoeg te zijn.

I learnt to trust my own feelings and not overthink every aspect. It underscores the importance of having confidence in my instincts and intuition. This realization closely aligns with the overarching theme of where my project started, the feeling of never being good enough.

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

Salon 033 - Rietveld paviljoen Amersfoort 2024
Sincerly yours - Kunstliefde 2023

Scriptie: For the love off my skin

(English below)
Een kijkje in mijn brein. In mijn scriptie zie je alle vragen die ik heb gesteld tijdens dit proces, evenals mijn gedachtegang.

A glimpse into my mind. In my thesis, you will see all the questions I have asked during this process, as well as my thought process