ENTANGLED FREEDOM Rules of Playing

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
//ENTANGLED FREEDOM
RULES OF PLAYING

SCENOGRAPHIC, VISUAL TRANSLATION OF AN ARTISTIC RESEARCH ABOUT THE AGILE PHENOMENON OF FREEDOM. A CYCLICAL PERFORMANCE IN THE PUBLIC SPACE INSPIRED BY SAMUAL BECKETT'S ABSURDIST THEATER PLAY ENDGAME. TWO PHYSICAL PLAYERS EXPERIENCE THEIR OWN BOUNDARIES, THE BOUNDARIES OF THE OTHER AND THE BOUNDARIES OF SOMETHING ELSE OUTSIDE OF THEMSELVES. THE PASSERBY TURNS INTO A SPECTATOR AND BECOMES A PART OF THIS ODD WORLD FULL OF GAME RULES WHERE FREEDOM CAN ONLY EXIST IN RELATION TO SOMETHING OR SOMEONE ELSE..

"DEAR CAGE,
I HATE YOU..
I SEE THE WORLD AROUND ME THROUGH THE STEEL FRAMES OF YOU."

"DEAR REBEKA,
I HATE YOU TOO..
I HAVE BECOME A PRISON BECAUSE YOU WANTED TO BE A PRISONER."

STATE OF STAGNATION
TWO PEOPLE WITH A SHARED PAST ARE KEEPING AN OLD MACHINE GOING. IT IS THEIR CONTEXT; A METAPHOR OF THEIR RELATION, SOMETHING THAT ONCE OFFERED THEM COMFORT. THEY FOLLOW THE RULES OF A SELF-THOUGHT-OUT GAME AND DON'T LET THE MACHINE DECAY. BUT IT IS LEAKING, IT IS DIRTY, WET AND COLD. THEY ARE TOO ATTACHED TO WHAT ALREADY HAS HAPPENED AND BY CLINGING TO AN ILLUSION OF THE PAST THEY REMAIN IN A STATE OF STAGNATION.

ENDGAME
ENDGAME IS A CHESS TERM FOR THE LAST PART OF THE GAME. BOTH PLAYERS KNOW HOW THE GAME IS GOING TO END. YET THEY CONTINUE PLAYING, MAKING POINTLESS MOVES ACROSS THE CHESSBOARD WITH THEIR PIECES. ANYTHING TO POSTPONE THE INEVITABLE END AS LONG AS POSSIBLE. //

\\VERSTRIKTE VRIJHEID
Regels van Spelen

Scenografische, visuele vertaling van een artistiek onderzoek naar het wendbare fenomeen van vrijheid. Een cyclische performance in de publieke ruimte geïnspireerd door de absurdistische toneeltekst Endgame van Samuel Beckett. Twee fysieke spelers ondervinden hun eigen grenzen, die van de ander maar ook de grenzen van iets buiten zichzelf.
De voorbijganger verandert in een toeschouwer en wordt onderdeel van de vervreemdende wereld vol met spelregels waar vrijheid alleen kan bestaan in relatie tot iets of iemand anders..

“Lieve Kooi,
Ik haat je..
…Ik zie de wereld om me heen door de stalen frames van jou.”

“Lieve Rebeka,
Ik haat je ook..
…ik ben een gevangenis geworden omdat jij een gevangen wilde zijn.”

Staat van stagnatie
Twee mensen met een gedeeld verleden onderhouden samen een machine. Het is hun context; iets wat ze ooit comfort bood. Ze volgen de regels van een zelfbedacht spel en laten de machine niet vergaan. Maar het lekt, het is vies, nat en koud. We zijn gehecht aan wat al is geweest en blijven in een staat van stagnatie.

Endgame
Endgame is een schaakterm voor het laatste gedeelte van het spel. Beide spelers weten hoe het spel gaat eindigen. Toch spelen ze door en maken met hun stukken zinloze bewegingen over het schaakbord. Alles om het onvermijdelijke einde zo lang mogelijk uit te stellen.\\

Artist statement

"..you want a definition but you don't want to be defined."

//SPACES, OBJECTS AND MATERIALS HAVE QUALITIES OF THEIR OWN, JUST AS PEOPLE DO. A HANDFUL OF EARTH MEANS SOMETHING DIFFERENT IN A MUSEUM EXHIBITED OR SERVED IN A PORCELAIN TEAPOT THAN IT DOES IN THE WOODS ON THE GROUND. THAT HANDFUL OF EARTH HAS NO FIXED PLACE WHERE IT DEFINITIVELY BELONGS. THE MEANING OF SOMETHING OR SOMEONE IS CREATABLE!//
\\Ruimtes, voorwerpen en materialen hebben vanuit zichzelf kwaliteiten, net als mensen. Een handvol aarde betekent iets in een museum tentoonstelling, of wanneer het in een porseleinen theepot bedient wordt, en die betekenis veranderd in een bos waar het deel uit maakt van de bodem. Die handvol aarde heeft geen plek waar die definitief bij hoort. De betekenis van iets of iemand is maakbaar. \\

//RAISED TO BE A WOMAN IN BUDAPEST, BEEN LIVING IN THE NETHERLANDS FOR 6 YEARS. I DIDN'T JUST CHANGE LOCATIONS. I UNDERSTOOD THE DIFFERENCE BETWEEN BEING ALLOWED TO EXPRESS YOURSELF AND THAT NOT BEING AN OPTION. I SEE THE WORKING OF THIS SOCIETY THROUGH LENSES MADE ELSEWHERE. I AM LOOKING FOR THE COMMON GROUND IN A CONTRADICTORY AND POLARIZED WORLD. //
\\ In Budapest als vrouw opgevoed en de laatste 6 jaar woon ik in Nederland. Ik ben niet alleen van locatie veranderd. Ik begrijp het verschil tussen wanneer je jezelf mag uiten en wanneer dat niet een optie is. Ik zie de werkingen van deze maatschappij door een bril die ergens anders gemaakt is. Ik zoek naar de overeenkomsten in een tegenstrijdige en gepolariseerde samenleving.\\

Ambities

//FLEXIBLE IN LOCATION, FORM AND MEDIUM. FIXED IN MY VISION ON THE FUNCTION OF ART. ART IS THE MOST UNIVERSAL FORM OF COMMUNICATION THROUGH WHICH PEOPLE CAN SHARE THEIR STORIES, EXPERIENCES, IDEAS AND FEELINGS. I FIND IT IMPORTANT TO BE ABLE TO PRACTICE THIS LOCALLY AND INTERNATIONALLY. THEREFORE I CONTINUE TO MAKE ACCESSIBLE, ECOLOGICALLY AWARE WORK, QUESTIONING THE CURRENT, RESEARCHING AND EXPERIMENTING FOR DEVELOPMENT; INDEPENDENTLY AND IN COLLECTIVES. //
\\ Flexibel in locatie, vorm en medium. Vast in mijn visie op de functie van kunst. Kunst is de meest universele vorm van communicatie waarmee mensen hun verhalen, ervaringen, ideeën en gevoelens kunnen delen. Ik vind het belangrijk om dit lokaal en internationaal te kunnen beoefenen. Daarom blijf ik toegankelijk en ecologisch bewust werk maken; het heden bevragen en voor ontwikkeling blijven onderzoeken, experimenteren; zelfstandig en in collectieven.\\

Geleerd tijdens de studie

//DURING MY STUDIES, I LEARNED TO FORM
MULTIPULE DISCIPLINES INTO A WHOLE. BEFORE I WAS EXPLORING IN THE DANCE-, FINE ART- AND THE THEATER WORLD TO EXPRESS MY FULL POTENTIAL AS A MAKER. I WAS ABLE TO DEVELOP MY OWN PRACTICE WITHIN THE BROAD FRAMEWORK OF SCENOGRAPHY. //
\\Tijdens mijn studie heb ik geleerd om verschillende disciplines tot een geheel te kneden. Daarvoor onderzocht ik binnen de dans, beeldende kunst en theaterwereld om mijn volledige potentie als maker tot uiting te laten komen. Ik heb mijn eigen praktijk kunnen creëren binnen de brede kaders van scenografie.\\

Overzicht van publicaties / exposities / prijzen / concerten / voorstellingen etc.

* 2005-2014 DDMTE dance company (Budapest)
* 2016-2017 MU Terminal dance company (Budapest)
* 2019-         The Hopeless Convoy theater company (Budapest)
* 2019-2020 Broad Preparation Course HKU (Utrecht)
* 2020-         MANYI cultural workspace with collectief MASZK (Budapest) 
* 2021- The Three Stewart Bale Experiment (Production house in Budapest)
* 2021, 2023 VÉSZT Artist residentie (Aba)
* 2023 Internship Atelier Clement and Avenue & Plume (Amsterdam)
* 2023-2024 Creative Research for Social Change Minor (Utrecht)
* 2020- 2024 Theater Design BA HKU (Utrecht)

Theater:
- De Raaf (graduation play)
- Loving love (graduation play)
- Moedermelk fabriek (experimental play)
- Mag ik naar binnen? (STUT)
- Terug naar Prinsenplein (Podium Mozaïek)
- Corpus Criolla (Kip Republic)

Art:
- Sound and the city (photography exhibition)
- De kunst van onderzoek (sociale research based installation exhibition)
- MON worteldagen festival (performance and installation exhibition)

Movie:
- Slapende Honden (graduation movie)
- A Chestnut Tree Between Two Tenement Houses (experimental shot movie)
- Imagination Ebb (experimental short movie)
- Aftermath (short movie)

// FREEDOM IN RELATION TO..// \\Vrijheid in relatie tot..\\

//I HAVE EXPLORED THE DYNAMICS OF CO-DEPENDENCY AS A GAME WITH RULES. THERE ARE ROLES WE PLAY DAILY, UNWRITTEN RULES THAT WE FOLLOW. ARE WE THE PLAYERS OR ARE WE BEING PLAYED? IF I AM MAKING THIS MOVE THAN YOU ARE GONNA MAKE THAT MOVE. ARE THE RULES CLEAR TO BOTH? ARE THEY PLAYING BECAUSE THEY ARE BORED, IS IT A COMPETITION OR THEY ARE PLAYING JUST FOR FUN? HOW DO YOU WIN?//
\\Ik heb de dynamieken van wederzijds afhankelijkheid onderzocht als een spel met regels. Er zijn rollen die we dagelijks spelen, ongeschreven regels die we volgen. Zijn wij de spelers of worden we bespeeld? Als ik deze zet maak dan ga die zetten. Zijn de regels voor beiden duidelijk? Spelen ze omdat ze zich vervelen? Is het een wedstrijd of spelen ze gewoon voor vermaak? Hoe win je?\\