Games en Interactie
HKU Games

De Oude Man en de Zuiderzee

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter

(eng down below)

[NL]

“De Oude Man en de Zuiderzee” is een korte, intieme interactieve ervaring die zich afspeelt in 1929, het eind van de tijd van de Zuiderzee. De speler staat oog in oog met een oude schipper die terugblikt op zijn leven. Voor hem betekent de aanleg van de afsluitdijk niet alleen het einde van de Zuiderzee, maar ook het afsluiten van zijn eigen bestaan zoals hij dat altijd heeft gekend. Door middel van herinneringen en verhalen biedt “De Oude Man en de Zuiderzee” de speler een menselijke en emotionele ervaring. Stap in zijn wereld en ontdek de ziel van een visser, die net als de Zuiderzee aan de rand van een onomkeerbare verandering staat.

____________

toelichting:

Dit project begon als een persoonlijke ontdekkingsreis naar mijn familiegeschiedenis en de verwevenheid ervan met de Nederlandse cultuur. Met roots in Urk aan mijn moeders kant en een slagersfamilie aan mijn vaders kant, ontdekte ik opmerkelijke parallellen tussen hun werkethiek en die van de vissers uit de Zuiderzee. Dit heeft bij mij een bitterzoete nostalgie opgeroepen voor de Zuiderzee. Mijn gevoelens, ervaringen en familieverhalen heb ik geïntegreerd in mijn project, waarbij ik lange tijd zoekende was naar de juiste aanpak.

Mijn inspiratie haalde ik uit Marina Abramović's 'The Artist is Present', een performancekunstwerk waarbij ze bezoekers uitnodigde om tegenover haar te zitten en in stilte oogcontact te houden. Deze eenvoudige handeling riep diepe emotionele reacties op bij de bezoekers en benadrukte het belang van menselijke verbinding en aanwezigheid. Dit principe bracht mij op de vraag: kan deze vorm van emotionele verbinding ook worden bereikt in een digitale omgeving met een gamepersonage? Mijn passie voor videogames komt voort uit hun vermogen om spelers diep te betrekken bij fictieve personages. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden, wilde ik onderzoeken of Marina Abramović's principe van 'The Artist is Present' ook kan worden toegepast op een digitaal karakter, en of dit dezelfde diepe emotionele connectie en reacties kan oproepen. Deze verkenning vormde de essentie van mijn project.

placeholder character model*


[ENG]

"The Old Man and the Zuiderzee" is a short, intimate interactive experience set in 1929, at the end of the era of the Zuiderzee. The player comes face to face with an old fisherman who reflects on his life. For him, the construction of the Afsluitdijk not only marks the end of the Zuiderzee but also the closing off of his own existence as he has always known it. Through memories and stories, "The Old Man and the Zuiderzee" offers the player a human and emotional experience. Step into his world and discover the soul of a fisherman, who, like the Zuiderzee, stands on the edge of irreversible change.

____________

explanation:

This project started as a personal journey of discovery into my family history and its intertwining with Dutch culture. With roots in Urk on my mother's side and a family of butchers on my father's side, I discovered remarkable parallels between their work ethic and that of the fishermen from the Zuiderzee. This has evoked a bittersweet nostalgia for the Zuiderzee within me. I integrated my feelings, experiences, and family stories into my project, during which I was searching for the right approach for a long time.

My inspiration came from Marina Abramović's 'The Artist is Present', a performance artwork where she invited visitors to sit opposite her and maintain silent eye contact. This simple act elicited deep emotional responses from the visitors, emphasizing the importance of human connection and presence. This principle led me to question: can this form of emotional connection also be achieved in a digital environment with a game character? My passion for video games stems from their ability to deeply engage players with fictional characters. Curious about the possibilities, I wanted to explore whether Marina Abramović's 'The Artist is Present' principle could also be applied to a digital character, and whether it could evoke similar deep emotional connections and responses. This exploration formed the essence of my project.

video impressie

work in progress

Artist statement

[NL]

Tijdens mijn studietijd ontwikkelde ik me van onervaren allround student tot gepassioneerde 3D-artist, gedreven door verhalen waar menselijke emotie centraal staat. Mijn werk wordt gekenmerkt door uitgebreide reflectie en diepgaand onderzoek, gecombineerd met een voorliefde voor gelaagde narratieven.

Aanvankelijk richtte ik me op prop- en environment art, omdat character-art mij als onbereikbaar werd beschreven. Toch bleef mijn fascinatie voor de menselijke ervaring en emotie groeien. Voor mijn afstudeerproject koos ik voor de uitdaging van character art. Maar achteraf zijn beide disciplines uitgebreid aan bod gekomen.

Naast mijn liefde voor persoonlijke verhalen hou ik van onderzoek en reflectie. Ik leer graag over de onderwerpen waarmee ik werk en laat deze kennis graag doorschemeren in mijn creaties. Mijn passies samen met mijn vaardigheden verwerk ik in al mijn werk, zoals te zien is in mijn afstudeerproject "De Oude Man en de Zuiderzee". Hierin komen complexe verhalen, grondig tijdperkonderzoek en persoonlijke reflectie samen in de details van het vooronder van een botter en het doorleefde gezicht van een oude schipper.

Ontdek hier hoe mijn persoonlijke fascinaties en artistieke ontwikkeling tot stand zijn gekomen.

[ENG]

During my time as a student, I evolved from an inexperienced all-round student to a passionate 3D artist, driven by stories where human emotion takes center stage. My work is characterized by extensive reflection and in-depth research, combined with a preference for layered narratives. Initially, I focused on prop and environment art because character art was described as unattainable to me. Nevertheless, my fascination for human experience and emotion continued to grow. For my graduation project, I opted for the challenge of character art. However, in retrospect, both disciplines were extensively explored.

In addition to my love for personal stories, I am fond of research and reflection. I enjoy learning about the subjects I work with and like to incorporate this knowledge into my creations. I integrate my passions along with my skills into all my work, as seen in my graduation project "The Old Man and the Zuiderzee". Here, complex stories, thorough period research, and personal reflection converge in the details of the bow of a botter and the weathered face of an old skipper.

Discover here how my personal fascinations and artistic development came to be.Ambitions

[NL]

Over vijf jaar hoop ik een stabiele baan te hebben die me uitdaagt en stimuleert om me verder te ontwikkelen.

Daarnaast wil ik bijdragen aan een bredere definitie van conventionele schoonheid in game characters, die de diversiteit van de echte wereld weerspiegelt. Omdat ik het idee heb dat de definitie van conventionele schoonheid steeds nauwer wordt en dit een ontwikkeling is waar ik fel op tegen ben. Ik zie juist veel schoonheid in de diversiteit van mensen en ik wil dit graag reflecteren in de karakters die ik maak.

Daarnaast komt dat ik wil werken aan projecten die oprechte, ongefilterde emoties en verhalen vertellen, en taboes doorbreken. Projecten die niet bang zijn om gevoelige onderwerpen aan te snijden en zowel de lelijke als mooie momenten van het mens-zijn belichten. Waarbij mensen geruststelling en comfort halen uit de herkenning en verbinding.

[ENG]

In five years, I hope to have a stable job that challenges and inspires me to further develop myself. Additionally, I aim to contribute to a broader definition of conventional beauty within game characters, one that reflects the diversity of the real world. I believe that the definition of conventional beauty is becoming increasingly narrow, a trend that I strongly oppose. I find beauty in the diversity of people, and I want to reflect this in the characters I create.

Furthermore, I aspire to work on projects that convey genuine, unfiltered emotions and stories, and break taboos. I seek projects that are unafraid to address sensitive topics and illuminate both the ugly and beautiful moments of human existence. Projects that provide reassurance and comfort through recognition and connection.

Learned during the studies

[NL]

Het belangrijkste dat ik heb geleerd, is hoe belangrijk en voedend samenwerken kan zijn voor een creatief proces. Tijdens de studie heb ik ervaren hoe veel samenwerking met gelijkgestemde mensen kan bieden. Hierin heb ik me ook erg ontwikkeld. Van teruggetrokken, zelfstandig doe-alles-zelver naar iemand die graag problemen en ideeën deelt en echt kan genieten van brainstormen met anderen.

Ook heb ik geleerd dat ieders pad uniek is en dat vergelijken met anderen meestal een verspilling van tijd en energie is.

[ENG]

The most important thing I've learned is how crucial and enriching collaboration can be for a creative process. During my studies, I experienced firsthand the benefits that collaboration with like-minded individuals can offer. Through this, I have also seen significant personal growth. I transitioned from being a withdrawn, independent do-it-all individual to someone who enjoys sharing problems and ideas and truly relishes brainstorming with others.

Additionally, I've learned that everyone's journey is unique and that comparing oneself to others is usually a waste of time and energy.