Ander thema
Diversiteit en inclusiviteit

Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs

The presenter has activated the presenter mode. Would you like to follow?
Follow presenter
You are following the presenter.
Stop following presenter
In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat de verschillen in de maatschappij groter zijn. Om op dit probleem in te spelen is onderwijs een van de belangrijkste componenten. Educatie zorgt voor een goed ontwikkelde en gezonde maatschappij. De kwaliteit van onderwijs gaat echter de laatste jaren achteruit. Leerprestaties dalen en de kansenongelijkheid neemt toe. De leerprestaties worden helaas gemeten op basis van reken- en taalprestaties. De kwaliteit van een kind wordt hierdoor slechts gemeten op basis van cognitieve, meetbare prestaties. Het onderwijs staat hiermee voor grote uitdagingen, aangezien het lerarentekort blijft toenemen. Onderzoeken en praktijkvoorbeelden hebben aangetoond dat cultuureducatie een fundamentele bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en het welzijn van kinderen en dat het kan bijdragen aan het creëren van gelijke kansen. Cultuureducatie geeft kinderen een kans om vaardigheden te ontwikkelen die belangrijk zijn in de toekomst. Denk aan creativiteit, een onderzoekende houding, verbeeldingskracht en samenwerken. Met de opkomst van Artificial Intelligence (AI) wordt er alsmaar meer een beroep gedaan op de 'vaardigheden van de 21e eeuw’.

Het afgelopen jaar heb ik onderzoek gedaan naar mogelijkheden om cultuureducatie toegankelijk te maken. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een onderneming dat een oplossing kan bieden voor het structureel integreren van cultuureducatie in het primair onderwijs, waarmee ook wordt ingespeeld op het lerarentekort. Het ontwerp heeft geresulteerd in het rapport: Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs.

Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs is een ondernemingsplan voor een externe locatie waar een rijke leeromgeving is gecreëerd voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Op deze externe locatie wordt er ingespeeld op het ontwikkelen en geven van kwalitatief cultuuronderwijs. Het ondernemingsplan is vertaald in een ruimtelijk ontwerp en inhoudelijk ontwerp.

De locatie genaamd De Maakplaats heeft een aanbod van thematische projecten, waarin elementen van verschillende kunstdisciplines worden aangeboden. De projecten omvatten een hele lesdag. In plaats van een dag op school, krijgen de kinderen les in de De Maakplaats. De projecten zijn gekoppeld aan de kerndoelen van het Primair Onderwijs (SLO).

De projecten worden gegeven door vakdocenten, waardoor kwalitatief onderwijs wordt gegarandeerd. De Maakplaats biedt hiermee een oplossing voor het toenemende lerarentekort (de vijfde schooldag). Tegelijkertijd wordt cultuureducatie een structureel onderdeel van het schoolcurriculum. Door in te spelen op samenwerkingen met basisscholen en culturele broedplaatsen wordt cultuureducatie toegankelijk voor alle kinderen. Het ontwerp geeft daarmee antwoord op toegankelijkheid van cultuureducatie voor ieder kind.

Het rapport Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs geeft een uitgebreide toelichting van de werkwijze, haalbaarheid, implementatie en de kansen van dit concept.

Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs is een inhoudelijk en ruimtelijk ontwerp. Het ontwerp speelt in op de vormgeving van een externe, rijke leeromgeving. Binnen het ontwerp is er een eerste vlekkenplan en oppervlakte schets ontwikkeld van De Maakplaats. Zie het rapport voor een uitgebreidere toelichting op de schets.
Het ontwerp van De Maakplaats speelt de eerste jaren in op samenwerkingen met creatieve broedplaatsen om met twee basisscholen de ontwikkeling van het programma te testen. In de afgelopen periode ben ik in gesprek gegaan met verschillende experts om het ontwerp aan te scherpen. Tegelijkertijd is het ontwerp ook in een kleine vorm getest. De activiteit genaamd ‘Toveren met Licht’ vond plaats in een atelier van meerdere kunstenaars in de wijk Lombok in Utrecht. De middag werd gegeven aan een groep van 10 kinderen van 9 tot en met 12 jaar oud. Zie hieronder de uitnodiging.
De onderstaande video is de aftermovie van de middag Toveren met Licht.
De Maakplaats biedt projecten van zes lesdagen die zijn verdeeld over twaalf weken. Hiermee krijgen de kinderen één keer in de twee weken een volledig lesdag cultuureducatie. De kinderen worden naar De Maakplaats gebracht in plaats van naar school. De projecten worden gegeven door vakdocenten die werken op De Maakplaats.

Toveren met Licht is een ontwerp voor een van de zes lesdagen, binnen het project ‘De Kracht van Beeld’. Aan de hand van de maakmiddag is het lesmateriaal voor Toveren van Licht ontwikkeld met daarop aansluitend een conceptversie van het project De Kracht van Beeld. Zie hieronder het lesmateriaal dat gebruikt kan worden in De Maakplaats.

Artist statement

In 2019 ben ik afgestudeerd van de Academische Pabo. De afgelopen jaren heb ik regelmatig ingevallen op verschillende basisscholen in Amsterdam waardoor ik op de hoogte bleef van de ontwikkelingen in het primair onderwijs. Met de kennis en ervaringen die ik heb opgedaan binnen de Kunstacademie, was het afstudeerjaar het perfecte moment om mijn twee studies met elkaar te combineren door onderzoek te doen naar cultuuronderwijs. Mijn unieke achtergrond stelt mij in staat om bruggen te slaan tussen de kunsten, onderwijs en innovatie. Ik ben in staat om beide domeinen met elkaar te verbinden en elementen van de ene sector in te zetten in de andere sector.

Wat mijn werk uniek maakt, is mijn vermogen om binnen de bestaande systemen een nieuwe aanpak te ontwikkelen. Ik ben innovatief en heb een strategische blik, waarmee ik altijd vanuit de inhoud werk en mijn creativiteit inzet om verschillende componenten samen te brengen.

Ambities

In de komende vijf jaar wil ik professional worden die meewerkt aan verschillende innovatieve vraagstukken, om dit vervolgens te realiseren. Ik wil een voorbeeld zijn in zowel de culturele sector als de educatieve sector, door deze twee werelden aan elkaar te verbinden en door elementen van de ene sector bij de andere sector in te zetten.

Vanuit dit ontwerp blijf ik ambitieus om cultuuronderwijs een vast onderdeel te laten zijn van het schoolcurriculum. Alle kinderen hebben recht op kwalitatief cultuuronderwijs. Daarvoor is het belangrijk om binnen de (verouderde) systemen van het onderwijs een nieuwe werkwijze aan te bieden. Blauwdruk voor het Cultuuronderwijs is een sterke basis waarmee ik met verschillende partijen in gesprek wil gaan om dit ontwerp te realiseren. Met dit ontwerp hoop ik stap-voor-stap cultuureducatie een permanent onderdeel te laten zijn van het onderwijs in Nederland.

Naast mijn fascinatie voor cultuuronderwijs, heb ik een grote passie voor design. In de aankomende jaren wil ik verder onderzoeken hoe ik binnen deze sector een bijdrage kan leveren vanuit mijn strategische, commerciële, creatieve en educatieve talenten.
Mijn ambitie is om cultuuronderwijs een vast onderdeel te laten zijn van het schoolcurriculum. Alle kinderen hebben recht op kwalitatief cultuuronderwijs. Daarvoor is het belangrijk om binnen de (verouderde) systemen van het onderwijs een nieuwe werkwijze aan te bieden.

Het ontwerp van De Maakplaats is een sterke basis waarmee ik met verschillende partijen en organisaties in gesprek wil gaan om dit ontwerp te realiseren. Met dit ontwerp hoop ik stap-voor-stap cultuureducatie een permanent onderdeel te laten worden van het onderwijs in Nederland.

Geleerd tijdens de studie

Binnen de studie heb ik geleerd hoe ik mijn strategische werkwijze en creativiteit aan elkaar kan koppelen en tegelijkertijd op verschillende manieren kan inzetten. Als ontwerper binnen abstracte vraagstukken heb ik het vermogen om een concrete oplossing te ontwikkelen en te realiseren. Door verschillende ervaringen ben ik gaan inzien hoe de verschillende kunstdisciplines een bijdrage leveren in de maatschappij en hoe ik mijzelf daarbinnen kan positioneren

Ik geloof sterk in samenwerkingen. Binnen de studie heb ik op verschillende manieren ervaren hoe samenwerkingen met andere disciplines, mensen en organisaties ervoor kunnen zorgen dat de culturele sector een cruciaal onderdeel is van de maatschappij.